7. Siilin kuolema

Joskus meistä kaikista aika jättää – niin myös valitettavasti pienistä siileistämme. Yhdistys toivoo, että jäsenet lähettäisivät siilinsä tutkittaviksi kuolinsyyn varalta ja ilmoittaisivat tulokset siilirekisterin ylläpitäjälle. Tämä auttaa meitä pyrkimyksissämme ymmärtää ja hoitaa siilejämme entistä paremmin.

Useimmilla paikkakunnilla on oma pieneläinhautausmaansa, jonne voi halutessaan järjestää siililleen viimeisen leposijan. Helsingin pieneläinhautausmaa sijaitsee Maunulassa. Vapaina olevia hautapaikkoja voi tiedustella Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksestä.

Monet haluavat kuitenkin haudata lemmikkinsä esim. omalle pihalle. Tällöin on noudatettava kunnan yleisiä määräyksiä (kts. alla).
Kunnan/kaupungin jätehuoltomääräykset ovat astuneet voimaan 1.10.2003.

Ohessa ote Ekopisteinfolehti nro 10:stä:
Kaikkia kuntia koskevat yleiset jätehuoltomääräykset, jotka sanovat kuolleiden eläinten hautaamisesta seuraavaa: 13§ Maahan saa haudata ainoastaan sellaisia kuolleita luonnonvaraisia eläimiä ja lemmikkieläimiä, jotka eivät ole kuolleet tarttuviin tauteihin. Pieneläimet on haudattava vähintään 0,5 metrin syvyyteen ja muutoinkin noudattaen MMM-asetuksen 1022/2000 liitettä 3. Hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tuotantoeläimet tulee toimittaa aina niitä varten järjestettyyn keräykseen. Kuolleiden eläinten hävittämisestä antavat ohjeita kuntien eläinlääkärit. Hautaamiseen tarvitaan aina myös maanomistajan lupa.

Kuolleen kotieläimen voi haudata omalle maalle tai maanomistajan luvalla seuraavia ohjeita noudattaen: MMM-asetus 1022/2000 liite 3: Eläinjätettä ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250m:n etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen. Maan, johon eläinjäte haudataan on oltava niin tiivis, että valumavedet eivät pääse ympäristöön tai vesistöön. Eläinjätettä ei saa haudata alueelle, jota tullaan kyntämään tai kaivamaan pian hautaamisen jälkeen. Eläinjäte on haudattava riittävän syvälle ja peitettävä välittömästi siten, että ketut, rotat, lokit tai muut eläimet eivät pääse siihen käsiksi. Yksittäisiä eläimiä haudattaessa alle 40 kilon painoiset eläimet on peitettävä vähintään 0,5 metrin ja yli 40 kilon painoiset eläimet väh. 1m:n paksuisella maakerroksella. Hautaamisen yhteydessä eläinjäte on taudinaiheuttajien tuhoamiseksi tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfektioaineella. Eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa. Tämän lisäksi eri kunnissa on seuraavia ohjeistuksia kotieläinten hautaamisesta:

Isojoki ja Karijoki

Kuolleen lemmikkieläimen voi haudata omalle maalle tai maanomistajan luvalla yllä olevia ohjeita noudattaen. Kunnan on osoitettava kuolleiden eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen sellainen paikka tai tapa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Hautaamisessa ja hävittämisessä on eläintautien vastustamiseksi noudatettava, mitä eläintautilaissa (55/80) säädetään. Terveisin Tarja Kortesniemi, ympäristösihteeri

Jurva

Jurvassa ja Teuvalla ei ole eläinten hautausmaata. Mikäli ei halua itse haudata voi ottaa yhteyttä kunnan tekniseen toimistoon ja kysellä tarkempia ohjeita tapauskohtaisesti. Kuolleita lemmikkieläimiä kuten hevosia, sikoja tai kanoja ei luokitella lemmikkieläimiksi vaan ne on toimitettava järjestettyyn keräilyyn. Terveisin Ilona Lammi, Teuvan ja Jurvan terveystarkastaja

Kaskinen

LEMMIKKIELÄINTEN HAUTAUSMAA Sijaitsee Kantatien 67 itäpuoleiselle niittyalueelle. Paikalle on varastoitu 50×50mm n. 1 m:n paaluja, joilla lemmikkieläinten hautapaikat (vähimmäisetäisyys 5 m) tulee merkitä maastoon. Lemmikkieläinten hautaus on luvallista yleisten jätehuoltomääräysten 13§:n mukaisesti omalle maalleen tai maanomistajan luvalla. Ei kuitenkaan pohjavesialueilla. Terveisin Marita Koski, rakennustarkastaja

Kauhajoki

Eläinten hautaamista säätelee Maa- ja Metsätalousministeriön päätös. Kauhajoen kaupungin alueella on lemmikkieläinten maahan hautaaminen sallittu pohjavesialueiden ulkopuolella. Tarvittaessa asiassa neuvoo kaupungin ympäristösihteeri Tapani Ojala puh. 2318 379.

Lemmikkieläinten hautaamisesta, muualle kuin omalle maalle, on tehty sopimus Tarja Tapanaisen kanssa Korpikyläntie 272, 61980 PÄNTÄNE. puh 050 3822226. Hautauskustannukset maksaa eläimen omistaja. Seinäjoelta voi halutessa ostaa virallisen eläimen hautapaikan. Terveisin Vt Kunnaninsinööri Matti Piirainen

Kristiinankaupunki

Lemmikkieläimet voidaan haudata omistajansa maahan terveydensuojelulain mukaisesti.

Kristiinankaupungissa on Närpiöntien varrella lemmikkieläimille tarkoitettu hautausmaa. Eläinten hautauksesta huolehtivat niiden omistajat. Talvisin alueella on hiekkaa, jolla hautapaikka voidaan peittää. Terveisin Sven Söderlund/tekninen johtaja

Närpiö

Voimassa yleiset jätehuoltomääräykset 13§. Kaupungilla ei ole järjestettyä pieneläinten vastaanottoa. Etelä-Pohjanmaan Kennelyhdistys ry ylläpitää pieneläinten ja lemmikkieläinten hautausmaata Nämpnäsissä Närpiön kaupungilta vuokraamallaan alueella. Terveisin Kjell Witans/ kaupungin insinööri

Teuva

Jos eläimen epäillään kuolleen johonkin tarttuvaan tautiin, tulee eläinlääkäriltä pyytää tarkemmat ohjeet. Kunnassamme ei ole järjestetty lemmikkieläimille vastaanottopaikkaa tai lemmikkieläinten hautausmaata vähäisen kysynnän vuoksi. Yksittäistapauksissa voi yhteyttä ottaa kunnan tekniselle puolelle esim. maanrakennusmestari Jari Kallioon. Voimassa yleiset jätehuoltomäärykset 13 §. Terveisin. Niina Yli-Keturi, ympäristösihteeri

 

This entry was posted in Tietoa siileistä. Bookmark the permalink.